h1h1 Zdefiniowanie pojęcia reklamy | Systemy wystawiennicze, ścianki, stojak, targi, rollup, stoisko, meble

czwartek, maja 23, 2013

Zdefiniowanie pojęcia reklamy

reklama
Słowo reklama wywodzi się od łacińskiego określenia clamo, które oznacza głośne wołanie, krzyczenie, hałasowanie, wzywanie.[1] Etymologiczne znaczenie tego słowa wskazuje na pierwsze narzędzie reklamy, jakim było przywoływanie potencjalnych klientów i polecanie oferowanych towarów. W ten sposób swoje produkty i usługi zachwalali sprzedawcy wina, piekarze, dekarze czy właściciele karczm i zajazdów.[2]                                                    

   Reklama stanowi przedmiot badań wielu dziedzin nauki, m.in. prawa, psychologii, socjologii, zarządzania czy też etyki. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji pojęcia reklama. Są one jednak zróżnicowane, ze względu na to, jaką dziedzinę nauki prezentuje autor opracowania.

Niektórzy autorzy wskazują,   że reklamę można definiować w sposób uproszczony lub bardziej poszerzony. W zakresie węższym reklamę można rozumieć, jako „rozpowszechnienie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się popytu”. Szerszym pojęciem jest rozumienie reklamy, jako „drukowane, rękopiśmienne, ustne lub graficzne powiadomienie  o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym jawnie pochodzące od zamawiającego reklamę i opłacone przez niego w celu zwiększenia zbytu, rozszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub publicznej akceptacji”.[3]      
                              
    Celem reklamy jest zazwyczaj przekonanie odbiorców o zaletach produktu i korzyściach wynikających z jego zakupu. Poprzez przekazanie pozytywnych informacji, producent stara się zainteresować towarem potencjalnych nabywców, wywołać potrzebę posiadania danego produktu i w ten sposób doprowadzić do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

Źródło: Kamil Kalicki

[1] J. Pieńkowski, Słownik łacińsko- polski, Warszawa 1996, s.76.
[2] R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Warszawa- Poznań 2001, s. 19.
[3] K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2008, s.15
Prześlij komentarz